Rate limits

Giới hạn requests được tính trong một phút. Giới hạn mặc định của Goship API là 60 requests/phút.

Nếu vượt quá giới hạn này, bạn sẽ nhận được một lỗi 429 - Too many requests.

Cần tăng giới hạn?

Liên hệ chúng tôi nếu hệ thống của bạn yêu cầu một giới hạn cao hơn 60 requests/phút.

Edit this page on GitHub Updated at Mon, Aug 23, 2021