Danh sách trạng thái của một vận đơn

Một vận đơn của Goship sẽ có các trạng thái sau đây:

 • 900: Đơn mới (Đơn đã lưu chưa được gửi sang HVC)
 • 901: Chờ lấy hàng (Chờ HVC điều phối đơn cho bưu tá)
 • 902: Lấy hàng (Bưu tá đang trên đường tới lấy hàng)
 • 903: Đã lấy hàng (Bưu tá đã nhận hàng từ shop)
 • 904: Giao hàng (Hàng đang được đi giao cho khách)
 • 905: Giao thành công (Đã giao hàng cho khách thành công)
 • 906: Giao thất bại (Bưu tá không giao được hàng)
 • 907: Đang chuyển hoàn (Hàng giao thất bại đang được chuyển ngược trở lại trả shop)
 • 908: Chuyển hoàn (Hàng giao thất bại gửi trả shop)
 • 909: Đã đối soát (Đơn hàng đã thực hiện đối soát với hãng)
 • 910: Đã đối soát khách (Đơn hàng đã thực hiện đối soát với khách)
 • 911: Đã trả COD cho khách (Goship đã chuyển khoản COD cho khách hàng)
 • 912: Chờ thanh toán COD (Đơn hàng đã thực hiện thanh toán nhận COD từ hãng)
 • 913: Hoàn thành (Đơn hàng Hoàn thành - Kết thúc quá trình chuyển phát)
 • 914: Đơn hủy (Đơn hàng đã bị hủy - Khách hủy hoặc shop hủy)
 • 915: Chậm lấy/giao (Có thể do shop hoặc bưu tá)
 • 916: Giao hàng một phần (Đơn hàng giao hàng một phần)
 • 1000: Đơn lỗi
Edit this page on GitHub Updated at Mon, Aug 23, 2021