Danh sách đơn vị vận chuyển

Danh sách các đơn vị vận chuyển có kết nối với Goship:

Viettel Post

const VTPOST = 'vtp';
const VNPOST = 'vnp';
const GHN   = 'ghn';
const GHTK  = 'ghtk';
const NJV   = 'njv';
const HBB   = 'hbb';
const KERRY  = 'kerry';
const SPL   = 'spl';
const AHAMOVE = 'ahm';
const DPPOST = 'dppost';
const ONGVANG = 'ov';
const SUPERSHIP = 'supership';
const GHNV3 = 'ghnv3';
const SHIP60 = 'ship60'
Edit this page on GitHub Updated at Mon, Aug 23, 2021